Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δώδεκα (12) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικέ μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική Γλώσσα με μελλοντική επέκταση στην Αγγλική ή και άλλη Γλώσσα. 

Α΄εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

1

Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών - F01

5

2

Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι I - F02

5

3

Γεωπληροφορική & Φυσικές Καταστροφές - F03

5

4

Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών - F04

5

5

Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών - F05

5

6

Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών - F06

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

1

Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙI - F07

5

2

Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - F08

5

3

Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρκαγιών ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς - F09

5

4

Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων - F10

5

5

Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων - F11

5

6

Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών - F12

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)  

 

Πιστωτικές Μονάδες

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90