Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι Ι - F02

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση, ανάλυση και μελέτη των Φυσικών Καταστροφών και των κινδύνων που προκαλούνται από αυτές για την ζωή και την περιουσία των ανθρώπων, όπως και οι επιπτώσεις τους στις υποδομές και στα έργα πολιτισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Αιτίες των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών. Μοντέλα παγκοσμίου κλίματος σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες κλιματικές μεταβολές. Κλιματική αλλαγή – Μεταβλητότητα, Συνθήκες ελ νίνιο. Μηχανισμός νότιας κύμανσης. Συνθήκες λα νίνια. Επιπτώσεις του El Nino. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι εκτιμώμενες κλιματικές τάσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Ατμοσφαιρικό μοντέλο RAMS. Αναλυτική πρόγνωση των τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων με τη χρήση του RAMS. Κλιματικά μοντέλα και δασικές πυρκαγιές. Κλιματική αλλαγή και ακραία καιρικά φαινόμενα. Δημιουργία και εξέλιξη ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεμοστρόβιλοι. Τυφώνες. Ανεμοθύελλες. Κεραυνικά φαινόμενα-ηλεκτρικές εκκενώσεις. Στρόβιλοι σκόνης. Στρόβιλοι φωτιάς. Τύποι μεγάλων πυρκαγιών στην τρίτη διάσταση. Επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων σε περιουσίες και ζωές. Ρόλος και ενέργειες της πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Αγροτικές και Δασικές πυρκαγιές. Παράγοντες που επιδρούν στην έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών. Μετεωρολογικοί παράγοντες. Πυρομετεωρολογία. Άνεμοι και πυρκαγιές. Άνεμοι θερμού και ψυχρού μετώπου. Ημερήσιοι άνεμοι. Επικλινείς άνεμοι. Γενικοί άνεμοι. Τοπικοί ή άνεμοι μεταφοράς. Επιφανειακός άνεμος.  Άνεμος στο μέσο ύψος της φλόγας. Ετησίες. Επιρροή τοπογραφίας στην ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου. Θερμοκρασία του αέρα. Ημερήσιο θερμικό εύρος – Ετήσιο θερμικό εύρος. Μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος. Μέτρηση της θερμοκρασίας. Απόλυτη υγρασία – Σχετική υγρασία, Θερμοκρασία δρόσου – Σημείο δρόσου. Μεταβολές σχετικής και απόλυτης υγρασίας. Μέτωπα. Επίδραση μετώπων σε συμπεριφορά του ανέμου. Θερμική ένταση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Ανατομία πυρκαγιάς. Στάδια δασικής καύσης. Διάγραμμα χαρακτηριστικών πυρκαγιάς. Ακραία και επικίνδυνη συμπεριφορά πυρκαγιάς. Ανοιχτό περιβάλλον πυρκαγιάς. Κλειστό περιβάλλον πυρκαγιάς. Ατμοσφαιρική σταθερότητα. Επιρροή του ασταθούς αέρα στη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Αναστροφή. Θερμικές ζώνες. Φαινόμενο της καμινάδας. Περιεχόμενη υγρασία καυσίμων.  Κατηγορίες χρονικής υστέρησης (XY) για νεκρή καύσιμη ύλη. Υγρασία σβησίματος, Πυρκαγιά κυριαρχούμενη από το πλούμιο. Πυρκαγιά προωθούμενη από τον άνεμο. Συστήματα Εντοπισμού Κεραυνών – Πιθανότητα έναρξης δασικών πυρκαγιών. Μοντέλα προσομοίωσης πυρκαγιών. Μοντέλα και πρόβλεψη συμπεριφοράς πυρκαγιάς. Μοντελοποίηση ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και δασικές πυρκαγιές. Παραδείγματα Ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο. Μοντέλο εξάπλωσης πυρκαγιάς FARSITE. Παραδείγματα εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας με τη χρήση του FARSITE. Εκτιμήσεις στην μεταβολή της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις κλιματικές τάσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων των κλιματικών μοντέλων. Μέθοδοι κατάσβεσης πυρκαγιών. Αρχές οργάνωσης καταστολής πυρκαγιών. Εκτίμηση Πιθανότητας Ανάφλεξης. Σημασία του Καιρού για τους Επιχειρησιακούς Υπεύθυνους Πυρκαγιών. Χρήση των Μετεωρολογικών Προγνώσεων στις Πυρκαγιές Τοπίου. Πρόγνωση Συμπεριφοράς Πυρκαγιάς. Παρατηρήσεις του Καιρού στις Δασικές Πυρκαγιές. Εκτίμηση του Κινδύνου της Πυρκαγιάς. Εγρήγορση για Δείκτες Ξαφνικής Μεταβολής του Καιρού. Ύπαρξη Σχεδίου σε Περίπτωση Ακραίας Συμπεριφοράς της Πυρκαγιάς. Ασφάλεια Προσωπικού. Χημική Σύσταση Καπνού, Παραγωγή Τοξικών Ουσιών. Παραγωγή Αερίων από την Καιγόμενη Βιομάζα. Διάδοση και Μεταφορά Αερίων Ρύπων. Ενέργειες μετά την κατάσβεση. Πρόληψη πυρκαγιών. Οργάνωση, εφοδιασμός και μέριμνα των ομάδων καταστολής. Χωροχρονικές συσχετίσεις φυσικών καταστροφών. Αποτίμηση και πρόβλεψη κρισίμων καταστάσεων που έπονται των φυσικών καταστροφών.