Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών - F06

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την απόκτηση εποπτείας σε θέματα μεθοδολογίας της έρευνας, να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τη συγγραφή της διπλωματικής διατριβής ή άλλων ερευνητικών/ακαδημαϊκών κειμένων και να καταστεί ικανός να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις μιας παρουσίασης σε κοινό. Επίσης στο μάθημα αυτό ο φοιτητής αποκτά χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις ακαδημαϊκής γραφής και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες : Μεθοδολογία έρευνας-γενικές αρχές. Ηθική. Στρατηγικές επαλήθευσης. Τύποι μελέτης. Διαδικασία έρευνας. Προσδιορισμός θέμνατος και διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος. Φάση μεθοδολογίας και συλλογής δεδομένων. Φάση ανάλυσης. Επιλογή θέματος και προσδιορισμός της προβληματικής. Επισκόπηση βιβλιογραφίας. Ερωτήματα έρευνας. Στόχοι της έρευνας. Διατύπωση υποθέσεων εργασίας. Δείκτες και μεταβλητές. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων-μέθοδοι και παραδείγματα. Πειραματικές διατάξεις. Επεξεργασία μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. Ορθοτυπογραφικές νόρμες. Ακαδημαϊκή γραφή-Τεχνική της έκφρασης. Βιογραφικό σημείωμα. Cover letter. Δομή διπλωματικής διατριβής. Υποστήριξη διπλωματικής διατριβής. Τεχνικές παρουσίασης. Μορφή παρουσίασης. Συνιστώσες επικοινωνίας. Τεχνικές ακρόασης. Επιστημονικά άρθρα/παρουσιάσεις. Περίληψη, κείμενο, παρουσίαση, μορφές γραφής και σημειολεξίας πρακτικών συνεδρίων.