Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τις φυσικοχημικές ιδιότητες των υγρών και αέριων καυσίμων, όσο και με τις ιδιότητες καύσης τους. Παράλληλα καθιστά τους φοιτητές έτοιμους να αντιμετωπίσουν με σύγχρονα μέσα την εξάπλωση πυρκαγιών αλλά και πετρελαιοκηλίδων που οφείλονται σε καύση αέριων και υγρών υδρογονανθράκων. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γνωριμίας και χρήσης εξειδικευμένης επιστημονικής οργανολογίας που συμβάλλει στην αδιάψευστη εξακρίβωση αποτυπωμάτων διαφόρων πηγών ρύπανσης. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες : Εισαγωγή στη χημεία και τεχνολογία υδρογονανθράκων. Χημεία υδρογονανθράκων. Σύσταση, ταξινόμηση και αξιολόγηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ιδιότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κανονισμός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Εγκαταστάσεις υγραερίου για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών/επιχειρήσεων. Κανονισμός πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και εταιριών αποθήκευσης και εμπορίας πετρελαιοειδών. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου. Τεχνολογία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υγροποίηση φυσικού αερίου. Σύνθεση υδρογονανθράκων από c1 πηγές. Καύση υδρογονανθράκων. Αντιδράσεις καύσεις. Ιδιότητες καύσης αέριων και υγρών καυσίμων. Υπολογιστικά μοντέλα καύσης υδρογονανθράκων. Πρόβλεψη συμπεριφοράς συστημάτων καύσης. Μέτρα αντιμετώπισης εξάπλωσης πυρκαγιών. Πετρελαιοκηλίδες. Κατηγοριοποίηση πετρελαιοκηλίδων. Μελέτες περιπτώσεων-Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Σύγχρονοι-καινοτόμοι τρόποι αντιμετώπισης εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων. Εξακρίβωση αποτυπώματος πηγής ρύπανσης. Γνωριμία-χρήση εξειδικευμένης επιστημονικής οργανολογίας (GC/FID, GC/MS, GC-C-IRMS, LC/MS-MS). In situ εξοικείωση με τις τεχνικές πυρόσβεσης ή/και εκκένωσης σε πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου.