Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρκαγιών ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών του Μ.Π.Σ. με τις βασικές δομές και αρχές λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων σε βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εξοικείωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα :τον εντοπισμό σημείων υψηλού κινδύνου ανάφλεξης. Την ακριβή εκτίμηση δυνητικών παραγόντων αιτίας ανάφλεξης πυρκαγιάς. Την έγκαιρη πρόληψη πυρκαγιών ή την κατάσβεση εν τη γενέσει τους. Την κατάσβεση με το ελάχιστο δυνατό κόστος για σημαντικά μέρη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες : Αναλυτική περιγραφή κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις- Διαφόρων Μέσων  Μαζικής Μεταφοράς)- Ανάλυση και εκτίμηση σημείων έναρξης πυρκαγιών και συνδυασμός αιτίων-παραγόντων ανάφλεξης- Σενάρια πρόβλεψης και εκτίμησης εστιών ανάφλεξης-Σχέδια πυρασφάλειας και πυροπροστασίας-Αναθεώρηση σχεδίων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας-Μέθοδοι πρόληψης-Μηχανισμοί επιτήρησης-Μέθοδοι κατάσβεσης-Εφαρμογή διεθνών προτύπων και ISO.