Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙΙ

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση, ανάλυση και μελέτη των Φυσικών Καταστροφών και των κινδύνων που προκαλούνται από αυτές για την ζωή και την περιουσία των ανθρώπων, όπως και οι επιπτώσεις τους στις υποδομές και στα έργα πολιτισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Φυσική των νεφών. Ένταση βροχόπτωσης. Βαρομετρικό χαμηλό. Ψυχρή εισβολή. Καταιγίδες. Χαλάζι. Χιονοθύελλα. Αριθμητική πρόγνωση μεγάλων υψών βροχόπτωσης. Πλημμύρες. Υδρολογικές λεκάνες και οι ιδιαιτερότητές τους. Πλημμυρική επικινδυνότητα. Επίδραση της αστικοποίησης στο μέγεθος και τη συχνότητα του πλημμυρικού κινδύνου. Παράμετροι επηρεασμού των πλημμυρών. Ποτάμιες πλημμύρες και χειμαρρικές πλημμύρες. Διόδευση πλημμύρας. Χάρτες πλημμυρισμού. Πρόγνωση κατεύθυνσης πλημμύρας. Καταστροφές αναχωμάτων και σενάρια εκκένωσης. Μέθοδοι εκτόνωσης των πλημμυρικών υδάτων. Παράκτιες καταστροφές. Παλιρροιακές πλημμύρες. Παλιρροιακά κύματα βαρύτητας (τσουναμι). Παράκτια διάβρωση. Κατολισθήσεις. Είδη κατολισθήσεων και ταξινόμησή τους. Αίτια και μηχανισμοί των κατολισθήσεων. Προγνωστικές μέθοδοι εκδήλωσης κατολισθήσεων. Ερμηνεία συμπεριφοράς και κίνησης των κατολισθήσεων. Ζώνες επικινδυνότητας κατολισθήσεων του Ελλαδικού χώρου. Μέθοδοι εκκένωσης οικισμών προσβληθέντων από κατολισθήσεις. Χιονολισθήσεις. Αίτια δημιουργίας χιονολισθήσεων. Μέθοδοι προστασίας και αποφυγής πρόκλησης χιονολισθήσεων. Σενάρια και μέθοδοι απεγκλωβισμού. Γεωκατακρημνίσεις και επικινδυνότητα προσβολής οικισμών. Μέθοδοι προστασίας και αποφυγής. Σενάρια και μέθοδοι απεγκλωβισμού. Ηφαίστεια. Ηφαιστειακές καταστροφές και πρόβλεψη ηφαιστειακής δραστηριότητας. Σεισμοί. Φυσική των σεισμών και των μηχανικών ρηγμάτων. Διάδοση σεισμών σε επιφάνειες με φρακταλική και μη δομή. Επιπτώσεις του σεισμού στον άνθρωπο. Σενάρια και μέθοδοι απεγκλωβισμού. Ανάλυση του τρόπου προσέγγισης, από το άγημα διασωστών του Π. Σ., στην περιοχή μόλις επισυμβάντος ισχυρού σεισμού, μέθοδοι παρατήρησης και κατανόησης των βλαβών και καταστροφών και ανάπτυξη ικανοτήτων εξαγωγής συμπερασμάτων, από τα ανωτέρω, για τον ασφαλέστερο και αποδοτικότερο, εκάστοτε, τρόπο σχεδιασμό των επιχειρήσεων διάσωσης. Δομική τρωτότητα κτηρίων. Στατική των κτηρίων και σεισμοί. Προφύλαξη από τη σεισμική δραστηριότητα στις αστικές περιοχές. Παραδείγματα και στοιχεία από Φυσικές Καταστροφές, Ελληνικού και ξένου χώρου, καθώς και δείγματα Ιστορικών Αντισεισμικών Κατασκευών του Ελληνικού Πολιτισμού.