Συχνές Ερωτήσεις

 

1. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, απευθύνεται σε Αξιωματικούς ΠΣ και Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες εφόσον οι δυο τελευταίες κατηγορίες είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και μη βαθμοφόρους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν τον προαναφερθέντα τίτλο σπουδών. Τέλος, το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται και σε μη ένστολους πολίτες τη χώρας, ιδιαίτερα σε στελέχη πολιτικής προστασίας, σε στελέχη των υπηρεσιών υγείας,  που έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 

2. Ποιοι το προσφέρουν;

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα προσφέρεται από τέσσερα Tμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  (ΔΙ.ΠΑ.Ε) μαζί με την Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τα τέσσερα αυτά συνεργαζόμενα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε υπηρετούν Μηχανικές Επιστήμες, Επιστήμες της Γης, Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Οικονομικές –Διοικητικές Επιστήμες. Από το γεγονός αυτό προκύπτει η δυνατότητα κάλυψης μεγάλου αριθμού μαθημάτων που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και τα οποία μαθήματα είναι συνδυαστικά των ανωτέρω επιστημών. Επιπρόσθετα, Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου όπως και διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και Έλληνες καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, συμπληρώνουν το Ακαδημαϊκό δυναμικό του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

 

3. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να διεκδικήσει κάποιος την εισαγωγή του στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα;

Βασικό προσόν είναι το πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας ή αναγνωρισμένο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού. Επιπρόσθετα προσόντα, όπως βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ή μονάδες σχετικές με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά συμμετοχής σε προγράμματα, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ασκήσεις κλπ. συναφούς αντικειμένου, θα συνεκτιμηθούν.

 

4. Πόσο διαρκεί;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 3 εξαμήνων. Τα μαθήματα διαρκούν 2 εξάμηνα, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο και τελειώνοντας Ιούνιο, ενώ αμέσως μετά ξεκινά η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία διαρκεί ένα εξάμηνο επίσης. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή στην έδρα του κάθε φοιτητή.

 

5. Παρέχονται υποτροφίες;

Το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και η Δ/νση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι δυνατόν μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων να δώσει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές, πάντοτε με κριτήρια Αριστείας και μετά τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

 

6. Πώς πραγματοποιείται η εξεταστική διαδικασία;

Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων, οι διδάσκοντες καθηγητές προτείνουν μια σειρά γραπτών εργασιών στους φοιτητές. Οι εργασίες αυτές είναι ομαδικές ή ατομικές κατά μάθημα και κατά περίπτωση και σε ορισμένα μαθήματα (ανάλογα με τον διδάσκοντα) η επιτυχής ολοκλήρωση τους είναι αρκετή για να θεωρηθεί ότι ο φοιτητής πέρασε επιτυχώς των εξεταστική διαδικασία. Σε ορισμένα άλλα μαθήματα απαιτείται εκτός των εργασιών και επιτυχής γραπτή δοκιμασία. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία υποβοηθείται σημαντικά από την συνεκτίμηση των εργασιών και της γραπτής δοκιμασίας. 

 

7. Πού θα γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με διά ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Αττική ενώ το δεύτερο Τμήμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πρώτου Πυροσβεστικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου προβλέπεται η διενέργεια μαθημάτων μιας εβδομάδας (3 εργάσιμων ημερών) στην Καβάλα, στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που θα συνοδεύει τη διδασκαλία των μαθημάτων θα ανεβαίνει στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eClass του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στο οποίο θα μπορούν να ανατρέξουν οι φοιτητές για εμπέδωση και περαιτέρω εκμάθηση.

 

8. Γιατί να το παρακολουθήσω; Τι οφέλη θα έχω; Τι θα μου προσφέρει;

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο όπου οι τεχνολογίες αιχμής υπεισέρχονται σε καθημερινή βάση όχι μόνον στους χώρους έρευνας, αλλά και στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στην ιδιωτική πρωτοβουλία όπως και στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, κάθε άτομο που υπηρετεί σε έναν από αυτούς τους τομείς έχει καθήκον να εναρμονίζεται με αυτές, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις  και δεξιότητές του. Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με σειρά από καινοτόμα σε Πανελλαδικό επίπεδο εκπαιδευτικά εργαλεία και εργαστήρια, όπως Control room εφοδιασμένο με emergency risk simulators, On shore και off shore oil platform εκπαίδευση, χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality techniques) σε πυροσβέσεις, επεμβάσεις, απεγκλωβισμούς κτλ δίνουν στον φοιτητή όλα τα υπερσύγχρονα εφόδια (μοναδικά σε ελλαδικό επίπεδο) προκειμένου να ανταποκριθεί στις υπηρεσιακές ανάγκες του, αλλά και να διεκδικήσει με τα αυξημένα προσόντα του βελτίωση της θέσης εργασίας και πρόοδο στην καριέρα του.