Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει κατάλληλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στελέχη Πολιτικής προστασίας σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και  ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων στη :

 • Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Καταστροφές και Περιβάλλον, Διαστάσεις Καταστροφών, Αντίληψη και Εκτίμηση του Κινδύνου),
 • Κοινωνικές και Οικονομικές Συνέπειες των Καταστροφών (Προσαρμογή στις Καταστροφές, Καταστροφές και Κοινωνικά – Οικονομικά Συστήματα),
 • Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές (Γεωλογικές Καταστροφές, Χειμαρρο-Ποτάμιες Πλημμύρες, Παράκτιες Καταστροφές, Κατολισθήσεις, Σεισμοί, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Κλιματικές Μεταβολές, Καιρικές Καταστροφές, Υπαίθριες Πυρκαγιές {Αγροτικές και Δασικές}).
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές (Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Τεχνολογικές Καταστροφές, Χ.Β.Ρ.Π. Απειλές),
 • Αντιμετώπιση ηλεκτρολογο-μηχανολογικών καταστροφών,
 • Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων,
 • Τεχνικές Παρεμβάσεις για Αποκατάσταση Επικινδυνοτήτων (Αναγνώριση Συμβατικών & Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών, Κατασκευαστική Ανάλυση, Αποτίμηση της Κατασκευής, Τεχνικές Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού, Έργα Μείωσης και Εκτροπής Πλημμυρών, Μέτρα Προστασίας Πυρκαγιών {Αστικών – Δασικών}, Κανονισμοί και Έργα Προστασίας, Ιατρικός Σχεδιασμός),
 • Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών (Διαστημικά Συστήματα Παρακολούθησης Γης, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.),
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα,
 • Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε.

Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος ΔΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με βάση τις παρακάτω αρχές :

α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του ΔΔΠΜΣ.

β. Τη συνεχή προσαρμογή του ΔΠΜΣ και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του ΔΔΠΜΣ, των διδασκόντων και των διδασκομένων.

ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.

 Το ΔΔΜΠΣ μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχοντας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, τόσο στους φοιτητές του, όσο και στους φορείς τους, με τους οποίους θα συνεργάζεται υλοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προθέσεις του νομικού πλαισίου για τα ΠΜΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας.

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».

 

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή :

Α1) Αξιωματικοί ΠΣ

A2) Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (σε ποσοστό 80% κατ’ελάχιστον. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που αντιστοιχούν στο 80%, το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται από τις κατηγορίες Β, Γ και Δ)

Β1) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Β2) Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των  Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι συναφή με μέρος τουλάχιστον του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Χρονική Διάρκεια

Το ΔΔΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρια (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Δίδακτρα 

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 3.000€, τα οποία θα καταβληθούν ως ακολούθως:

 • 1η ΔΟΣΗ:  Με την εγγραφή
 • 2η ΔΟΣΗ:  Με τη λήξη του 1ου Εξαμήνου
 • 3η ΔΟΣΗ:  Με τη λήξη του 2ου Εξαμήνου

Σημειώνεται  ότι η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ΔΔΠΜΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δε δημιουργεί καμία χρηματική υποχρέωση στον υποψήφιο.

Σύμφωνα με το ν.4485/17, (άρθρο 35), δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%) ήτοι 7.600 ευρώ, το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) ήτοι 5.320 ευρώ, του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

 

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του 1ου πυροσβεστικού Σταθμού, ενώ προβλέπεται και η διενέργεια μαθημάτων στην  Καβάλα με διάρκεια περίπου μίας εβδομάδας. 

Τα μαθήματα θα γίνονται κατά κύριο λόγο Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και απόγευμα, ενώ μια φορά το μήνα θα πραγματοποιούνται μαθήματα και Κυριακή πρωί. 

 

Πρόσβαση σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού, προκειμένου να διευκολύνονται στις εργασίες που θα τους ανατίθενται από τους καθηγητές τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους λογαριασμούς και κάνοντας χρήση την υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η οποία είναι συνδρομητής σε πολυάριθμα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το μεταπτυχιακό.

 

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Κατεβάστε τον Κανονιισμό 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Κατεβάστε τον Κανονιισμό 

  

ΦΕΚ

 Αρχικό ΦΕΚ 

ΦΕΚ Επανίδρυσης 2018

ΦΕΚ Επανίδρυσης 2019