Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου, όπως επίσης και των κατηγοριοποιήσεων και ταξινομήσεων αυτών. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες : Βιομηχανικές τοξικές ουσίες. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις- Οδηγία SEVESO. Αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών, αποβλήτων καθώς και άλλων περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Βιολογικοί παράγοντες (Κατηγοριοποίηση-Επικινδυνότητα-Συνέπειες-Αντίδοτα-Nέες τεχνολογίες στην ανίχνευση των βιολογικών κινδύνων (νανοαισθητήρες)). Ραδιολογικοί παράγοντες-Ραδιενεργά-Πυρηνικά Υλικά. Βασικές αρχές απολύμανσης. Διαδικασίες ατομικής-μαζικής απολύμανσης, ξηρού ή υγρού τύπου. Διαδικασίες απολύμανσης εξοπλισμού. Ανίχνευση Χ.Β.Ρ.Π. ουσιών. Δειγματοληψία Χ.Β. ουσιών. Μοντελοποίηση επιπτώσεων από ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων. Εγκαταστάσεις με Ραδιολογικά υλικά. Κίνδυνοι ατυχήματος κατά τη μεταφορά εύφλεκτων-τοξικών-διαβρωτικών-εκρηκτικών υλικών. Κίνδυνοι από τρομοκρατικές ενέργειες-Σενάρια συμβάντων. Πολυμερή υλικά-ταξινόμηση-καύση πολυμερών. Διαχείριση πυρκαγιών που συμμετέχουν πολυμερή υλικά. Έλεγχος και κατάσβεση πυρκαγιάς πολυμερών υλικών. Τεχνολογικοί κίνδυνοι του μέλλοντος.