Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών - F01

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αντίληψη και εκτίμηση του κινδύνου, τη σχεδίαση αντιμετώπισης των καταστροφών, την αξιολόγηση και την ανάλυση απλών και περίπλοκων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Διαχρονική ανάλυση των καταστροφών. Προσδιορισμός κρίσεων και καταστροφών. Ανάπτυξη κρίσεων, συγκυρίες και σχέδια διαχείρισης περιστατικών. Ο ρόλος της πληροφορίας στη διαχείριση κρίσεων. Ο ρόλος των Συντονιστικών επιχειρησιακών Κέντρων. Συστήματα διαχείρισης κρίσεων. Εκπαίδευση και ετοιμότητα πολιτών. Αντίληψη και εκτίμηση κινδύνου. Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων. Δημόσια πολιτική στη διαχείριση κρίσεων. Διοικητική κρίσεων. Διοικητική κινδύνου. Έννοιες διοίκησης κινδύνου. Λειτουργίες διοίκησης κινδύνου. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης κινδύνου. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης κρίσεων. Οργανισμοί/υπηρεσίες/φορείς/οργανώσεις διαχείρισης κρίσεων. Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων. Παράγοντες διαμόρφωσης εικόνας. Επιχειρησιακή αντιμετώπιση καταστροφών. Κοινωνική διάσταση καταστροφών. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης καταστροφών. Κουλτούρα ασφάλειας. Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης. Αστοχίες σχεδίων. Αποτίμηση ζημιών. Πολιτική Προστασία και Αυτοδιοίκηση. Εθνικά Σχέδια Προστασίας.