Γεωπληροφορική & Φυσικές Καταστροφές - F03

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις μεθοδολογίες αξιοποίησης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.-GIS) και Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) σε θέματα χωρικής ανάλυσης και γεωγραφικών εφαρμογών με έμφαση στις φυσικές καταστροφές. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή στην χαρτογραφία, τα GIS και την τηλεπισκόπηση. Οργάνωση και υλοποίηση ενός GIS. Δυνατότητες, λειτουργίες και εφαρμογές των GIS. Λογισμικά GIS-ποικιλίες και χαρακτηριστικά. Επισκόπηση κυριότερων χαρτογραφικών υποβάθρων, συστήματα συντεταγμένων (γεωγραφικές-χαρτογραφικές συντεταγμένες), γεωαναφορά χάρτη και υπολογισμός σφαλμάτων. Κατηγορίες και τύποι δεδομένων στα GIS. Ψηφιοποίηση, δημιουργία και ενημέρωση γεωβάσης, χαρτογραφική απόδοση. Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών (αποστάσεων-καμένων εκτάσεων), μοντέλα επικινδυνότητας πυρκαγιάς-πλημμύρας, χάρτες  παρακολούθησης, πρόβλεψης και εκτίμησης ζημιών με τη χρήση δορυφορικών εικόνων στα πλαίσια της πρόληψης και μείωσης επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές. Είδη χαρτών που χρησιμοποιούνται για τις μελέτες καταστροφών. Εισαγωγή στα Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS) και συνδυασμός τους με χρήση και λειτουργία του GIS. Google Earth & Bing maps. Εφαρμογές GIS στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Δημόσια ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα και η χρησιμοποίηση τους. Ασκήσεις διαχείρισης φυσικών καταστροφών με τη χρήση λογισμικού ΓΣΠ. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς πυρκαγιάς με χρήση GIS. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς πλημμύρας με χρήση GIS. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς πυρκαγιάς με χρήση GIS. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς πλημμύρας με χρήση GIS. Μοντελοποίηση ζωνών εκκένωσης πληθυσμών από φυσικές καταστροφές.